Wardrobes & Armoires

Pueblo White Armoire
SKU: 0 IFD 360 ARMOIRE
Size: 47-1/4 x 22-3/4 x 77-1/2
$1,099.00
Pueblo Black Armoire
SKU: 0 IFD 370 ARMOIRE
Size: 47-1/4 x 22-3/4 x 77-1/2
$1,099.00
Pine Wardrobe
SKU: AF 649XU
Size: 38.25x23x72.25
$785.00
Pine Wardobe
SKU: AFF 549XF
Size: 38x23.75x72
$1,142.00
Pine Wardobe
SKU: AFF 560F
$924.00
Alder Shaker Armoire
SKU: AFF 6166X S
Size: 37.25x19.38x68.25
$1,346.00
Beach White Armoire
SKU: JT BD07-2033A
Size: 32x18x60.5
$735.00